فهرست جوایز و برندگان سال 1393

جام رمضان

  • شماره پیامکی: 20102010
  • تاریخ قرعه کشی: 1393/05/08
نام و نام خانوادگی برنده شماره تلفن نوع جایزه
خدیجه مرتضوی 912#39964 کمک هزینه سفر به مشهد مقدس معادل2,500,000 ریال
اشرف اسدی 915##61112 کمک هزینه سفر به مشهد مقدس معادل2,500,000 ریال
سیده فرح میر اعلمی 912##81763 کمک هزینه سفر به مشهد مقدس معادل2,500,000 ریال
محمد تقی حمیدی زاده 918##30346 کمک هزینه سفر به مشهد مقدس معادل2,500,000 ریال
سید محمود باقری 913##46530 بسته فرهنگی(در مجموع 6 جلد کتاب)معادل500,000 هزار ریال
فاطمه محمدی 917##35611 بسته فرهنگی(در مجموع 6 جلد کتاب)معادل500,000 هزار ریال
فاطمه صفاری 912##10699 بسته فرهنگی(در مجموع 6 جلد کتاب)معادل500,000 هزار ریال
جعفر قلی پور 911##85998 بسته فرهنگی(در مجموع 6 جلد کتاب)معادل500,000 هزار ریال
نام شماره بسته فرهنگی(در مجموع 6 جلد کتاب)معادل500,000 هزار ریال
نام شماره بسته فرهنگی(در مجموع 6 جلد کتاب)معادل500,000 هزار ریال
نام شماره بسته فرهنگی(در مجموع 6 جلد کتاب)معادل500,000 هزار ریال
نام شماره بسته فرهنگی(در مجموع 6 جلد کتاب)معادل500,000 هزار ریال
نام شماره بسته فرهنگی(در مجموع 6 جلد کتاب)معادل500,000 هزار ریال
نام شماره بسته فرهنگی(در مجموع 6 جلد کتاب)معادل500,000 هزار ریال
نام شماره بسته فرهنگی(در مجموع 6 جلد کتاب)معادل500,000 هزار ریال
نام شماره بسته فرهنگی(در مجموع 6 جلد کتاب)معادل500,000 هزار ریال
نام شماره بسته فرهنگی(در مجموع 6 جلد کتاب)معادل500,000 هزار ریال
نام شماره بسته فرهنگی(در مجموع 6 جلد کتاب)معادل500,000 هزار ریال
نام شماره بسته فرهنگی(در مجموع 6 جلد کتاب)معادل500,000 هزار ریال
نام شماره بسته فرهنگی(در مجموع 6 جلد کتاب)معادل500,000 هزار ریال
نام شماره بسته فرهنگی(در مجموع 6 جلد کتاب)معادل500,000 هزار ریال
نام شماره جایزه